AALASA PULJEN

Har I i din forening drømme om at lave flere aktiviteter, som kan tiltrække flere medlemmer og frivillige eller blot styrke fællesskabet i foreningen? Så søg Aalasa-puljen om midler til at realisere dette.

 

HVAD ER AALASA PULJEN?

Puljen har til formål at sikre:

 • Muligheden for at idrætsforeninger med eller uden specialforbund i Grønland kan få støtte til afholdelse og udvikling af idrætsrelaterede initiativer og projekter. 
 • Indsatser og projekter som er med til at styrke og udbrede aktive inkluderende fællesskaber, der gør at flere oplever glæden og gevinsterne ved idræt.

 

Aktivitetspuljen skal ses som supplement til eventuelle allerede planlagte aktiviteter for idrætsforeninger med eller uden specialforbund, som er med til at understøtte aktivitet, som er til gavn for lokalområder og lokalsamfundet.

Hvem kan søge?

Aktivitetspuljen kan søges af foreninger og specialforbund, der er medlem af GIF. 

Hvad kan der søges til?

Der kan både søges til eksisterende og nye typer af aktiviteter, eksempelvis:

 • Børne- og ungecampus (fx håndboldskole, skiskole, fodboldskole etc.).
 • Åbent hus-arrangementer og andre tiltag med formål at rekruttere nye medlemmer.
 • Indsatser for styrkelse af det frivillige arbejde i foreningen (herunder også kurser og workshops/seminarer)
 • Indsatser for styrkelse af samarbejde på tværs af idrætter og specialforbund (herunder også workshops/seminarer)
 • Cupturneringer på tværs af idrætter og specialforbund
 • Cupturneringer på tværs af byer og bygder inden for kommunegrænserne
 • Firmaturneringer (fx bordtennisturnering for firmaer)
 • Lokalturnering med udgangspunkt i de ældre (fx gå-fodbold, håndboldfitness)
 • Indkøb af udstyr til afvikling af aktiviteter

Hvad støtter puljen ikke?

 • Der vil kun i begrænset omfang kunne søges til dækning af rejse- og opholdsudgifter, samt honorar/vederlag.
 • Der ydes ikke støtte til afviklingen af de nationale mesterskaber.
 • Aalasa-puljen støtter ikke udgifter til allerede afholdte aktiviteter og/eller projekter, samt aktiviteter og projekter uden for Grønland.

Hvor meget kan man søge om?

Aktivitetspulje uddeler i 2022 samlet 1.200.000 kr. Der er som udgangspunkt ikke noget minimum eller maksimumbeløb, man kan søge om, men ansøgningerne vurderes ud fra den værdi, de vurderes at skabe. 

Der er ikke et krav om med eller egenfinansiering. Ansøgning kan efter endt vurdering og sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslag.

Kriterier

Af kriterier for tildeling fra aktivitetspuljen kan det nævnes, at bevillingsudvalget i særlig grad vil lægge vægt på følgende:

 • At midlerne bliver brugt til breddeidræt
 • At flest muligt aktiveres og får gavn og nytte af midlerne
 • At midlerne går til et bredt udsnit af aktivitetstyper
 • At midlerne skaber aktiviteter lokalt og meget gerne regionalt (kommunegrænserne)
 • At midlerne engagerer nye medlemmer/målgrupper
 • At midlerne får skabt udvikling på foreningsniveau
 • At man også søger samarbejde på tværs af foreninger og idrætter
 • At midlerne er med til at skabe lettere adgang til idrætten samt synlighed omkring aktiviteten

 

Hver idrætsforening kan få godkendt mere end én ansøgning pr. kalenderår.  

 

Hvordan søger man?

 1. Udfyld ansøgningsformularen nedenfor
 2. Udfyld budget-skabelonen og upload den sammen med ansøgningen. Eventuelle relevante bilag (udover budgettet) kan vedlægges til ansøgningen.

Hvornår kan der søges?

Man vil løbende kunne søge Grønlands Idrætsforbunds aktivitetspulje.  Alle bevillinger vil blive søgt udbetalt snarest og senest 14 dage efter bekræftelse på, at foreningernes ansøgning er imødekommet. 

Øvrige betingelser

Efter afslutning af indsatsen eller projektet forventes det, at foreningen skal

 • Aflægge regnskab eller indsende bilag mv.
 • Hvis indsatsen eller projektet ikke fuldt ud realiseres eller der er tale om overskydende midler fra bevillingen, skal der tages kontakt til GIF, således at midlerne kan komme andre idrætsforeninger til gode og eventuelt tilbagebetales. Det bevilgende beløb skal som udgangspunkt anvendes til det formål som der er ansøgt til, og anvendes inden udgangen af 2022.
 • GIF opfordrer til, at ansøgerne gør opmærksom på deres arrangementer eksempelvis via sociale medier og andre platforme med henblik på at få størst muligt tilslutning til aktiviteten.
 • GIF´s navn og Aalasa-logo skal medtages i forbindelse med den offentlige omtale af aktiviteten.
 • GIF vil gerne kunne dele de aktiviteter, der iværksættes på baggrund af puljen for at inspirere andre foreninger. Derfor bedes billeder og/eller video fra aktiviteten samt en kort beskrivelse af begivenheden (inkl. ca. deltagerantal, gennemførte aktiviteter, om det levede op til forventninger etc.) sendes til GIF senest 14 dage efter endt aktivitet.


Disse retningslinjer vil løbende blive vurderet og såfremt det skønnes nødvendigt, revideret af bevillingsudvalget.

 

Gode råd til ansøgerne

I forbindelse med ansøgningen skal man være opmærksom på at være realistisk og bevidst om at få aktiviteten bredt ud til så mange som muligt.

 • Vær målrettet i ansøgningen og sigt som udgangspunkt kun på ét mål/arrangement/aktivitet.
 • Sikre at der er en lokalforankring og inddrag gerne andre foreninger og idrætter i aktiviteten.
 • Tænk i at dele de erfaringer I har gjort jer undervejs.
 • Udarbejd et så detaljeret og præcist budget som muligt.

ANSØG HER

Foreningen

Kontaktperson

Kontaktoplysninger

Aktiviteten

Bilag

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: