AMATØR- OG ORDENSUDVALG

GIF’s Appelinstans sikrer, at tvister i den organiserede idræt kan løses på en god og effektiv måde. Læs her, hvordan du som specialforbund eller forening kan bruge udvalget.

Alle specialforbund, foreninger eller aktive medlemmer kan få en uafhængig retlig instans til at bedømme en sag, hvor der er en tvist om foreningsregler f.eks. forståelsen af sportsreglementer eller foreningsvedtægter. 

Amatør- og ordensudvalget behandler som udgangspunkt kun klager over afgørelser truffet af et forbunds ordens-, disciplinær- eller turneringsudvalg, f.eks. forståelsen af turneringsregler eller eksklusion af foreningsmedlemmer. 

Man kan læse mere om amatør- og ordensudvalgets love og sagsbehandlingsregler i folderen ”Regler for amatør- og ordensudvalget”

Vejledning vedr. behandling af sager i turneringsudvalg, og Amatør- og Ordensudvalg i special- og hovedforbund i Grønlands Idrætsforbund.

Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en sag behandles i turneringsudvalg, og (specialforbunds) Amatør- og Ordensudvalg under Grønlands Idrætsforbund, så parterne kender sagsgang og procedure samt kan vide, hvorledes man skal forberede sig.

  • Turnerings- og konkurrenceregler under hver specialforbund, hvortil der er tilknyttet en jury, turneringsudvalg, appel- og regeludvalg eller lignende instans, hvor reglerne bliver forvaltet og organiseret. Specialforbund og klubber uden specialforbund, udarbejder selv deres turneringsregler.
  • Specialforbundets egen Amatør- og Ordensudvalg og dets reglement. Specialforbund udarbejdet selv deres regler Amatør- og ordensudvalget.
  • Grundlaget for Grønlands Idrætsforbunds Amatør- og ordensudvalgets virke, finder man i Grønlands Idrætsforbunds lov § 17. Disse regler er gældende for alle medlemmer under Grønlands Idrætsforbund.

Turneringsudvalg og lignende enheder, og Amatør- og Ordensudvalgets sagsbehandling bygger derudover på en praksis, som i væsentlig grad er på virket af den måde sager i det grønlandske retssystem behandles på.

Udvalget kan tage sig af følgende sager:

  • Behandler og afgør alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af specialforbundets eller idrætsforeningens vedtægter, regler, reglementer, bestemmelser m.v. om usportslig eller usømmelig adfærd

 

  • Desuden kan et turneringsudvalg og lignende enhed, og Amatør- og Ordensudvalg virke som voldgiftsret i stridigheder mellem foreninger og/eller personer under et specialforbund eller idrætsforening uden specialforbund, når de stridende parter er enige om at begære dette.

 

Sager kan således være tvister mellem idrætsforening og specialforbund, idrætsforeninger imellem, idrætsforening og medlem, og endelig medlemmer imellem. 

Turneringsudvalget og en lignende enhed, og Amatør- og Ordensudvalget kan i øvrigt afvise behandling af en sag, der efter specialforbundets og hovedorganisationens regler forudsættes, at sagen bør behandles i en anden instans, eller som følge af, at der åbenlyst ikke er tale om nogen tvist eller uoverensstemmelse som falder ind under Amatør- og Ordensudvalget kompetenceforhold.

Ethvert  medlem af Grønlands Idrætsforbund kan således berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af Grønlands Idrætsforbunds § 17, for Amatør- og Ordensudvalget.

Enhver henvendelse til (omfattende konkurrencesituationer) sendes og meddelelse til først til

  • jury, turneringsudvalg, appel- og regeludvalg eller lignende enhed

Deres kendelse og beslutning kan kæres og efterfølgende sendes og meddelelse til

  • specialforbundets eget Amatør- og Ordensudvalget

Og sidste instans og appelmulighed er, at kendelsen og beslutningen kan ankes til

  • Grønlands Idrætsforbunds Amatør- og Ordensudvalg til endelig afgørelse

Kundgørelse af en afgørelse sker på samme måde, som tidligere korrespondance under sagens for løb. Normalt vil udvalget som udgangspunkt udbede sig to redegørelser – én fra hver af sagens parter.

Hver af parterne skal have adgang til at forsvare sig og kan anmode om, at parterne får lejlighed til mundtligt at fremsætte og begrunde deres sag over for en jury, udvalg og/eller Amatør- og Ordensudvalg. Alle 3 instanser kan indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation).

Det er som hovedregel en betingelse for at optræde som part i sagen, at man er en af de direkte involverede parter i den episode/sag, som ligger til grund for klagen; det vil sige har en  “væsentlig interesse” i denne. Der kan forekomme sager, hvor episoden/sagen har væsentlig interesse for nogen, som ikke var direkte involveret i episoden/sagen.

Amatør- og Ordensudvalget afgør, om betingelsen ”væsentlig interesse” er opfyldt. Parterne har ret til at lade sig repræsentere af en bisidder, som kan være en advokat eller en anden sagkyndig. Udvalget bestræber sig for at behandle sagen således, at advokatbistand ikke er nødvendig. Sagens parter afholder under alle omstændigheder selv omkostninger til evt. advokat eller sagkyndig uanset sagens udfald.

Den part, der indbringer sagen for, bør give en koncentreret, men fyldestgørende kronologisk fremstilling af sagen med henvisning til eventuelle vedtægter, regler, reglementer, bestemmelser eller andre relevante bilag. Modparten gives i et svarskrift lejlighed til at anføre sine synspunkter, gerne med tydelige referencer til specifikke dele af klagen og med fremsendelse af eventuelle yderligere bilag. Parterne gives normalt en yderligere lejlighed til at kommentere hinandens synspunkter.

Ethvert indlæg til Amatør- og Ordensudvalget skal samtidig sendes i kopi til modparten sammen med bilag. Det tillades kun undtagelsesvis parterne at fremlægge nye bilag i et møde. Bilag som kun den ene part har, kan ikke indgå i sagen.

Normalt afsættes – medmindre andet er aftalt – én time per møde. Hvis parterne ikke finder en time tilstrækkelig, bør dette oplyses ved sagens indsendelse eller ifm. afgivne svarskrift. Amatør-og Ordensudvalgets formand/forkvinde afgør, om der skal sættes yderligere tid af.

 

Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer har læst sagens bilag inden mødet. Ved mødets begyndelse forelægger klageren sagen ved at fremdrage – evt. henvise til – de steder i klagen og bilagsmaterialet, som vedkommende især lægger vægt på. Derefter svarer modparten og redegør på samme måde for sine synspunkter. Vidneførsel finder kun undtagelsesvis sted.

 

Årsagen hertil er navnlig, at vidner ikke kan pålægges pligt til at tale sandt. Hvis en part imidlertid finder det nødvendigt at føre nogle vidner, bør dette oplyses ved sagens indsendelse, ligesom vidnernes navne bør anføres, og hvad de ønskes hørt om. Amatør- og Ordensudvalgets formand/forkvinde afgør på grundlag af sagens karakter, om et ønske om vidneførsel skal imødekommes. Hvis en part uden forudgående meddelelse møder med vidner, må vedkommende forvente, at vidneførsel bliver nægtet.

 

Når sagen er forelagt, stiller Amatør-og Ordensudvalgets medlemmer eventuelt spørgsmål til belysning af sagen, hvorefter parterne får lejlighed til at fremsætte deres afsluttende bemærkninger. Når parterne har forladt mødet, voterer udvalgets medlemmer. Afgørelsen vil sædvanligvis foreligge hos parterne efter cirka 3-4 uger.

Amatør- og Ordensudvalgets kendelse kan inden 4 uger fra bekendtgørelse indankes for Grønlands Idrætsforbunds Appeludvalg. Anke til Appeludvalget har normalt ikke opsættende virkning.

Alle henvendelser stiles til: Grønlands Idrætsforbund e-mail: ordensudvalget@gif.gl 

 

Få tilsendt kendelser

Amatør- og ordensudvalgets kendelser er som udgangspunkt offentligt tilgængelige.

Ønsker du at få tilsendt kendelser, kontakt da Poul Petersen på poul@gif.gl  

Medlemmer af amatør- og ordensudvalget

Johanne Tobiassen
Formand

Poul Olsen
Medlem

Hanseraq Kleemann
Medlem

Michael Kleist
Medlem

Bernhard Olsen
Medlem

UDFYLD FORMULAR

File toqqaruk – Fil-inik toqqaasoqarsimanngilaq Nassiuguk
Er denne side nyttig?

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: