INTERNATIONAL AKTIVITETPULJE

Grønlands Idrætsforbund ønsker at skabe rammer som gør det muligt at arrangere internationale idrætsarrangementer i Grønland og tilbyder derfor økonomisk støtte. Læs her, hvem der kan søge, til hvad – og hvordan man søger.

Grønlands Idrætsforbund tilbyder også sparring og rådgivning i forbindelse med bud og afvikling af store, internationale sportsevents i Grønland. Er I interesseret i at vide mere om kriterier, forudsætninger og procedurer for støtte? Lad os tage en snak om netop jeres event og muligheder – Du finder vores kontaktinfo nederst på siden.

Formålet skal være at tiltrække, afholde og udvikle internationale sportsevents i Grønland, som kan være med til at skabe mærkbare effekter, herunder:

 

 • At skabe store sportslige oplevelser, som involverer og begejstrer grønlænderne samt de frivillige, skaber stolthed, fællesskab og lokal forankring

 

 • At synliggøre og styrke idrætten

 

 • At tiltrække international turisme samt skabe vækst til erhvervslivet (såvel virksomheder, der er direkte involveret i eventproduktionen, som virksomheder, der anvender events i Grønland som platform for erhvervsfremme- og eksportindsats, øget samhandel mv.)

 

 • At brande grønlandsk idræt, Grønlands Idrætsforbund og Grønland som sportseventnation i udlandet

 

 

 

 

 

 

 

Således kan GIF støtte følgende begivenheder:

 

 1. Eliteidrætsbegivenheder

Grønlands Idrætsforbund kan yde støtte til hvervning og gennemførelse af internationale eliteidrætsbegivenheder i Grønland. Begivenhederne skal i udgangspunktet være på seniorniveau med et højt internationalt sportsligt og prestigemæssigt niveau – herunder især VM- og EM-arrangementer, men andre internationalt højt rangerede eliteidrætsbegivenheder kan efter konkret vurdering komme i betragtning, særligt hvis de indgår som led i en langsigtet eventstrategi.

 

Grønlands Idrætsforbund kan både støtte internationale eliteevents, som tildeles for et år ad gangen (fx VM/EM) og tilbagevendende internationale eliteevents. Tilbagevendende events kan enten støttes i en opstartsperiode – afhængigt af eventens behov – og/eller med udviklingstiltag, som kan være med til at udvikle eventen, så den i øget udstrækning kan blive en markant event for Grønland og bidrage til at generere de ovenfor nævne ønskede effekter.

 

 1. Breddeidrætsbegivenheder

Grønlands Idrætsforbund kan yde støtte til hvervning og gennemførelse af store internationale breddeidrætsbegivenheder i Grønland, hvis de i sig selv kan være med til at generere de ønskede effekter eller kan bruges strategisk til at tiltrække eliteevents.

 

Grønlands Idrætsforbund kan desuden støtte nationale breddeevents med internationale deltagere. Støtte til disse events vil typisk blive øremærket til udviklingstiltag med det formål at højne eventafviklingen/deltageroplevelsen samt øge volumen i de ønskede effekter.

 

Grønlands Idrætsforbund kan både støtte breddeevents, som tildeles for et år ad gangen og tilbagevendende grønlandske/internationale breddeevents.

 

Hvis der ydes støtte til udvikling af nye breddeevents, ses på eventens langsigtede potentiale for at generere deltagere og brandingeffekt. Breddeevents kan støttes som en selvstændig event, eller hvis den afvikles i kombination med en eliteidrætsbegivenhed (som en sidebegivenhed). Afvikles breddeeventen som en, vil støtten typisk gives samlet i regi af eliteeventen, evt. med en øremærkning af midler til breddeeventen.

 

 

 

 1. Internationale kongresser og møder

Grønlands Idrætsforbund kan yde støtte til hvervning og gennemførelse af internationale idrætskongresser og -møder – sædvanligvis i regi af de internationale idrætsforbund/-organisationer. Støtte gives som hovedregel kun til kongresser og møder, som:

 

– kan bruges strategisk til at tiltrække elite-/breddeevents

– være med til at understøtte indvalg af grønlandske idrætspolitikere til internationale poster

– i sig selv kan generere de ønskede effekter

Følgende organisationer og selskaber kan søge om støtte:

 1. Specialforbund under Grønlands Idrætsforbund
 2. Klubber og idrætsforeninger uden specialforbund under Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund prioriterer den økonomiske støtte til idrætsbegivenheder på baggrund af en samlet eventanalyse og vurdering af følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge) og på baggrund af deres evne til at udvikle idrætten i Grønland. En analyse og vurdering (kriterier) vil tage udgangspunkt i:

Involvering af grønlændere: Eventen får stor national opmærksomhed og sætter sporten på dagsordenen. Et stort antal grønlændere følger begivenheden som tilskuere og/eller via omfattende national mediedækning eller – hvis der er tale om en breddeevent – at Grønland deltager i den sportslige aktivitet/event. Eventen inddrager lokalmiljøet i afviklingen, fx med lokale sideaktiviteter til den sportslige afvikling og opbygning af partnerskaber – fx med det lokale erhvervsliv – i forbindelse med afviklingen.

Organisatorisk bæreevne: Arrangøren har erfaring med eventafvikling og kan forventes at sikre en professionel og kompetent eventafvikling, herunder et optimalt økonomisk resultat. Arrangøren indgår i et solidt samarbejde med værtsbyen/værtsbyerne og eventuelle øvrige relevante samarbejdspartnere om afvikling af eventen.

International markedsføring: Eventen markedsfører Grønland i udlandet samt placerer Grønland på idrættens verdenskort. Eventen får omfattende international medieomtale, tv-dækning og/eller omtale på sociale medier mv.

Sportslige kriterier: Idrætsbegivenheden har et højt internationalt prestigeniveau inden for den pågældende idrætsgren og idrætten generelt.

Udvikling af idrætten: Eventen medvirker til at udvikle idrætten i Grønland, f.eks. i form af øget interesse, medlemstilgang, understøttelse af udviklingsaktiviteter, skole/AKO/klub-samarbejde, nye partnerskaber og etablering/opgradering af faciliteter. Der er opstillet klare målsætninger og planer for, hvordan eventen skal være med til at udvikle idrætten.

Det grønlandske eliteniveau: Grønlandske atleter har et højt internationalt niveau indenfor idrætten med forventninger om topplaceringer ved begivenheden. Der er konkret udviklingspotentiale i det grønlandske eliteniveau via afvikling af eventen på hjemmebane.

Økonomisk støtte kan udmøntes i fire former for tilskud:

 

Hvervetilskud

Hvervetilskud kan bevilges i forbindelse med hvervning af idrætsbegivenheder, der ligger indenfor Grønlands Idrætsforbunds støttekriterier. Tilskudsmuligheden afhænger desuden af GIF´s vurdering af hvervesituationen, herunder de grønlandske muligheder for at vinde værtskabet.

 

Typiske udgifter til budkampagner er produktion af hvervemateriale og budpræsentationer, rejse- og opholdsudgifter, frikøb af idrætsledere, uddannelse samt lobbyindsats. GIF indgår efter konkret vurdering i det rådgivende og udførende arbejde. Grønlands Idrætsforbund kan støtte til hvervning af internationale idrætsbegivenheder til dækning af eventuelle udgiften i forhold til kampagnedelen.

 

Værtsbyen/værtsbyerne yder traditionelt også støtte. Evt. overskydende hvervemidler tilfalder GIF og værtsbyen/værtsbyerne ud fra andelen af det samlede tilskud. Det respektive specialforbund bidrager typisk med ressourcer til egen rejseaktivitet samt tidsforbrug til deltagelse i diverse møder (nationalt og internationalt).

 

Gennemførelsestilskud

GIF kan yde gennemførelsestilskud til idrætsbegivenheder for at sikre, at begivenhederne gennemføres økonomisk forsvarligt og med høj kvalitet. Gennemførelsestilskud kan ydes til det samlede eventbudget eller som øremærket tilskud til særlige budgetposter.

 

Elite- og breddeidrætsbegivenheder

Grønlands Idrætsforbund kan som hovedregel støtte med op til 50 % af det samlede budget – før kommunal/regional støtte, men efter indregning af øvrige realistiske indtægter, fx deltagergebyr, sponsorer og billetsalg.

 

Internationale kongresser

Grønlands Idrætsforbund kan yder støtte efter ansøgning og indlevering budget, men efter indregning af øvrige realistiske indtægter, fx tilskud fra eventuelle internationale forbund.

 

Grønlands Idrætsforbund bidrager ikke med yderligere økonomisk støtte til eventen, hvorfor det økonomiske ansvar til fulde påhviler arrangøren.

 

Underskudsgaranti

Grønlands Idrætsforbund kan bevilge en limiteret underskudsgaranti som et økonomisk sikkerhedsnet for arrangørerne, hvis der menes at være relativt store usikkerheder forbundet med budgettet. Garantien kan afværge en del af det tab, som arrangøren efterfølgende måtte stå med, hvis en række økonomiske forudsætninger brister. Underskudsgarantien er altid maksimeret til et fastsat beløb. Ofte knyttes underskudsgarantien til de poster, som er forbundet med særlig stor risiko for arrangørerne.

 

Undersøgelsesmidler

Grønlands Idrætsforbund kan – inden det er besluttet at tiltrække eller etablere en given event til/i Grønland – yde støtte til undersøgelse heraf. Denne form for støtte kan f.eks. favne tilvejebringelse af dokumentationsmateriale, projektansættelse af medarbejder med henblik på undersøgelsesarbejde i form af tilvejebringelse af budget, analysere eventens potentielle effekter og mulighederne, deltagelse i et budseminar, hvor konditionerne for et potentielt bud gennemgås, eventbesøg i udlandet mv.

 

 

Grønlands Idrætsforbund ønsker at agere troværdigt, ærligt og ansvarligt. Dette kommer bl.a. til udtryk via den måde Grønlands Idrætsforbund arbejder på i forhold til:

 

Faste kriterier for støtteudmåling, sunde samarbejdspartnere og eventøkonomi, gennemsigtig bud- og afviklingsproces, dopingpolitik i forbindelse med eventen samt generelle etiske retningslinjer. Foruden ovenfor anførte kriterier for støtte gælder derfor desuden følgende forudsætninger for støtte:

 

Værtsbyopbakning

Eventen skal have økonomisk og ressourcemæssig opbakning fra værtsby(erne)/kommune(r). Som hovedregel skal værtsbyen bidrage med en kontant finansiering, der som udgangspunkt svarer til støtten fra Grønlands Idrætsforbund. Hvis værtsbyen stiller faciliteter til rådighed for eventen, kan den estimerede værdi heraf – efter konkret vurdering – indgå som et element i værtsbyens finansiering.

 

Dopingkontrol/Antidopingpolitik

Grønlands Idrætsforbund støtter kun events, som er underlagt antidopingregler, herunder regler for resultathåndtering, sanktioner etc., som er i overensstemmelse med World Anti Doping Code (WADA), og hvor der er mulighed for dopingkontrol i forbindelse med eventen.

 

For events, der ikke er omfattet af antidopingregler i overensstemmelse med World Anti-Doping Code, er støtte fra Grønlands Idrætsforbund betinget af, at eventarrangøren før eventen har etableret antidopingregler, der forbyder doping for deltagerne og giver mulighed for dopingkontrol i forbindelse med eventen. Disse antidopingregler skal godkendes af Anti Doping Grønland, før Grønlands Idrætsforbund kan bevilge støtte til eventen.

 

Etiske retningslinjer

Arrangementet skal leve op til Grønlands Idrætsforbund ´s og Elite Sport Greenland’s etiske kodeks for konkurrenceidræt. Desuden monitorer GIF løbende og forholder sig til evt. nye etiske problemstillinger i relation til sporteventarbejdet, hvilket indebærer at uetisk optræden hos eventens internationale rettighedshavere, arrangører eller samarbejdspartnere kan lægges til grund for evt. ikke at støtte en event.

 

 

Offentlig finansiering påkrævet

Grønlands Idrætsforbund støtter primært events, hvor offentlig finansiering er påkrævet for at skabe økonomisk balance, og således ikke events, hvor arrangørerne på forhånd forventer overskud. Dog kan GIF yde støtte til events med forventet overskud i forbindelse med:

 

 • Budindsats/hvervetilskud
 • Når Grønlands Idrætsforbund har et ønske om branding/hospitality m.v. ved eventen
 • Øremærkede midler til indsatser med særlig Grønlands Idrætsforbunds bevågenhed

 

Eksponering

Arrangøren stiller efter nærmere aftale eksponeringsmuligheder til rådighed for Grønlands Idrætsforbund (primært til promovering af Grønland som sportseventnation), fx:

 

 • GIF-logo på alt presse-/markedsføringsmateriale for eventen
 • Citat/omtale i pressemeddelelser – som løbende sendes til Grønlands Idrætsforbund til orientering/godkendelse
 • Annoncer i det officielle stævneprogram
 • Bander, bannere, reklamer, interview-væg, synlighed ved eventen, pressemøder mv.
 • Link og logo fra arrangementets website til gif.gl

 

Arrangøren stiller efter nærmere aftale desuden følgende til rådighed for Grønlands Idrætsforbund:

 • Fotomateriale til fri afbenyttelse
 • Fribilletter
 • Hospitality-ydelser
 • Adgang til grønlandske og internationale aktører (sportsudøvere, trænere, delegerede etc.) med henblik på interviews m.v.

 

Dokumentation mv.

Ved afslutning af eventen fremsendes et review af eventets regnskab (udvidet gennemgang udarbejdet af udpeget revisor), hvor regnskabet bliver systematisk gennemgået for at kunne afgive en erklæring som en sikkerhed for regnskabsbrugerne, og som redegøre for eventets målopfyldelse. Der er med andre ord ikke underlagt revisionspligt.

 

 

 

Arrangøren evaluerer arrangementet på en elektronisk evalueringsblanket, som Grønlands Idrætsforbund sender til arrangøren umiddelbart efter arrangementet, der bl.a. redegør erfaringer.

 

Indledende møde

Ideen til at ansøge/afholde en sportsevent kan opstå flere steder. Men når ideen er født, bør det første skridt være at samle de nærmeste partnere i projektet (typisk specialforbund/sportsarrangør, værtsby og Grønlands Idrætsforbund) til en drøftelse. Ved det indledende møde vurderes Grønlands Idrætsforbunds muligheder for støtte til arrangementet i form af økonomisk tilskud, rådgivning og anden hjælp.

 

Grønlands Idrætsforbund yder ikke støtte til allerede afholdte arrangementer. En ansøgning skal sendes i god tid, og som udgangspunkt senest 1 år før arrangementets afholdelse.

 

Ansøgning/indstilling/bevilling

Hvis det vurderes, at eventen ligger inden for Grønlands Idrætsforbunds støtteområde sendes et ansøgningsskema til arrangøren. Ansøger udfylder ansøgningsskemaet, herunder bl.a. opstiller konkret målbare resultatmål for eventen i relation til de ovenfor nævnte støttekriterier. (Grønlands Idrætsforbunds administration kan yde støtte og vejledning i forhold til ansøgningen.)

 

Når Grønlands Idrætsforbund har modtaget en ansøgning, udarbejder administrationen en indstilling til GIF´s bestyrelse, som behandler denne på et kommende bestyrelsesmøde. Den endelige støttetildeling foretages på Grønlands Idrætsforbunds bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøderne finder sted ca. hver 3. måned, typisk i februar, maj, august, september og december måned.

 

Tilsagnsbrev

I forlængelse af bestyrelsesbeslutning om tilskud til events, sender administrationen et tilsagnsbrev til ansøger, hvor beløb samt vilkår for støtten beskrives, herunder procedure om aftale om overskudsdeling, evt. øremærkning af midler, Grønlands Idrætsforbund-synlighed, hospitality-ydelser mv.

 

 

 

Aftale om overskudsdeling

Hvis der er behov for at afklare evt. (budgetmæssige) forhold inden fordelingsmodellen aftales, kan der i tilsagnsbrevet henvises hertil med en konkret deadline for endeligt aftaletidspunkt. Modellen for en evt. overskudsdeling afhænger bl.a. af størrelsen på Grønlands Idrætsforbunds støttebeløb i relation til det samlede eventbudget, projektets økonomiske risikoprofil mv.

 

Medmindre andet taler herfor, indføres overskudsdeling typisk kun ved sager, hvor Grønlands Idrætsforbund har givet støtte. Den sædvanlige fordeling af et evt. overskud er, at beløbet deles ligeligt i 3 dele med 1/3 til eventarrangøren, 1/3 til Grønlands Idrætsforbund og 1/3 til værtsbyen.

 

Rådgivning

Ved et tilsagn aftales en konkret handlingsplan og forventningsafstemning i forhold til rådgivning og erfaringsudveksling fra Grønlands Idrætsforbund, herunder pressearbejde, markedsføring, sikring af kvalitet, akkreditering, eksponering, sideevents mv. Frem til afviklingen af begivenheden er der en løbende rapportering og dialog mellem arrangøren og Grønlands Idrætsforbund.

 

Grønlands Idrætsforbund deltager efter konkret vurdering på styregruppe- og/eller arbejdsgruppeniveau.

 

Evaluering

Efter afvikling af eventen mailer Grønlands Idrætsforbund et elektronisk evalueringsskema, som skal udfyldes af ansøger.

 

Udbetaling af støtten / a’conto udbetalinger

Udbetaling af bevilget støtte sker som hovedregel efter aflevering af det samlede regnskab og gennemført evaluering, altså inden udbetaling til events støtte kan finde sted, skal der med Grønlands Idrætsforbund være aftalt en økonomiplan, der viser eventets overordnede budgetposter og sammenhæng med tidsplan. Udbetaling af underskudsgaranti kan ske, når Grønlands Idrætsforbund har modtaget endeligt regnskab for arrangementet.

 

Hvis en forudgående likviditetsanalyse viser, at eventarrangørerne har behov for udbetaling af acontobeløb, grundet eventrelaterede udgifter i planlægningsperioden, kan Grønlands Idrætsforbund i påkrævede tilfælde – og efter nærmere aftale – være behjælpelig hermed med op til ca. 75 % af det bevilgede støttebeløb. Der udbetales dog som hovedregel kun acontobeløb til projekter, hvor det økonomiske ansvar for eventen enten er placeret hos et specialforbund eller en kommune. Sidste rate på 25% af støtte, udbetales først når Grønlands Idrætsforbund har modtaget godkendt slutregnskab.

 

Annullering/tilbagebetaling af støtte (inkl. a’conto udbetalinger)

Tilsagn om økonomisk støtte kan bortfalde, hvis arrangementets karakter ændres væsentligt efter en evt. tildeling af støtte, eller hvis der er afgivet urigtige/mangelfulde oplysninger i forbindelse med ansøgningen. Beløbsmodtagere af a’contobeløb skal skriftligt bekræfte, at acontobeløb tilbagebetales i sin helhed i tilfælde af aflysning af eventen.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tage en snak med Grønlands Idrætsforbund om dit event, så kontakt Grønlands Idrætsforbund.

Vi er her for dig

Find en medarbejder

Skal du have hjælp til noget, eller har du et spørgsmål? Så find den helt rigtige medarbejder til at besvare dit spørgsmål. Klik på knappen og find en medarbejder: